Senaste inläggen

Av blekeostraskolansforaldraforening - 6 februari 2017 10:22

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖRÄLDRAFÖRENINGEN BLEKE- OCH ÖSTRA SKOLAN, 11 JANUARI 2017


Närvarande:

Ingela Berven (ordförande)

Jörgen Clair

Anna Edström


 1. Mötets öppnande

 Ordföranden öppnade mötet.

 

2.      Dagordningens godkännande

 Dagordningen godkändes.


3.      Godkännande av föregående protokoll


Godkändes. Inga övriga kommentarer.


4.      Information från Kina

 

 • Kina undrar om föräldraföreningen även i år vill sponsra med fika till åk 4:s utvecklingssamtalsdag. Mötet beslutade att bekosta fikat i likhet med föregående år.

 • Följande information kommer från Kina:
  • Sociogram som gjordes på Östra i höstas blev bra och resulterade i konkreta åtgärder. Ny omgång inom kort.
  • En pedagog har denna termin fått i uppgift att jobba med rastaktiviteter på Östra som förhoppningsvis både kommer ge eleverna roligare raster och hjälpa dem som har svårt med det sociala.
  • Bägge skolor kommer göra något v 7 inom vänskap och trygghet.
  • Incidenter händer hela tiden men lyckligtvis är majoriteten olyckor - resultat av lekande barn. Väldigt få inom kategori kränkningar.
  • Kina meddelar även att staten satsar på fritidshemmen så under vårterminen kommer personalen få möjlighet att genom personalförstärkning kunna utveckla fritidshemmen.

5.      Ekonomisk redogörelse

 

Saldot är 12.110 kronor. Vi har hitintills fått in 3.300 kronor i medlemsavgifter.


6.      Julpysslet 2016

 

 • Sannolikt något färre besökare i år, men överlag lyckat.
 • Dock så gick larmet. Jörgen stämmer av vilka rutiner som gäller.
 • Eva har tagit hand om det överblivna materialet.

7.      Aktiviteter 2017


 • 26 januari – leksaksbytarkväll: mötet beslutade att föreningen avstår från denna aktivitet (bl a p g a den dåliga uppslutningen på sakbytarkvällen) och istället i samband med 2017 års julpyssel ber folk om att ta med leksaker som de vill skänka bort.

 • 10 mars – disco:
  • Jörgen kontaktar Lizette angående inköp av god, etc.
  • Jörgen bokar KFUM-lokalen och kontaktar Emil Malmer angående sponsring av lokalhyran samt eventuell medverkan som DJ.
  • Karin ombeds fixa affisch.
  • Det kommer att behövas mycket folk som kan hjälpa till. Jörgen börjar stämma av med ett antal personer.

 • 5 april – tema nätmobbing:
  • Mötet beslutade att mötet ska hållas på Östra skolan.
  • Anna kollar med Dzenita angående eventuella föreläsare.
  • Karin ombeds fundera ut bra titel och fixa affisch.

 

 • Trafikvettsdag – datum?
  • Åk 3 kommer att ha nationella prov under perioden 13 mars - 19 maj 2017 (vecka 11-20).

8.      Utestående frågor från föregående möte

 

Inget utöver vad som angivits ovan.


9.      Övriga frågor


 • Fråga uppkom om när skolan har elevråd. Följande datum gäller:

 • Östra: 23/1, 27/2, 27/3, 24/4 och 22/5 (på Kinas rum)
 • Bleke kommer att ha möten på tisdagar. Datum inte satta än.

 • Eftersom det inte verkar som att det är så många från mellanstadiet som dyker upp på disco och julpyssel diskuterades om föräldraföreningen skulle kunna göra något annat för mellanstadiet, t ex en föreläsning om ”Rätten till sin kropp” eller liknande. Enligt Kina genomför skolsköterskan och kuratorn ”kropp och knopp”-samtal på mellanstadiet. Kina är positiv till idén om att göra något för mellanstadiet.

 • Inga övriga frågor togs upp.

10.  Mötet avslutas


Ordföranden avslutade mötet.            

_________________

Vid protokollet:

Anna EdströmANNONS
Av blekeostraskolansforaldraforening - 11 januari 2017 08:20

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖRÄLDRAFÖRENINGEN BLEKE- OCH ÖSTRA SKOLAN, 16 NOVEMBER 2016

 

Närvarande:

Ingela Berven (ordförande)

Kina Josbrant

Karin Diependaele

Jörgen Clair

Elisabeth Eriksson

Dzenita Freudenthal

Linda Ståhl

Anna Edström1.      Mötets öppnande


Ordföranden öppnade mötet.


2.      Dagordningens godkännande


Dagordningen gicks igenom och godkändes.


3.      Godkännande av föregående mötes protokoll


Godkändes. Inga övriga kommentarer.


4.      Information från Kina


 • Uppfattningen är att det är ganska lugnt på skolan f n. 
 • Lössen har kommit tillbaka. 
 • Information om julavslutningen kommer inom kort på Vklass. 
 • Lärarlönelyfter är utdelat. 
 • Matsalen på Östra skolan kommer att målas om under jullovet.

5.      Ekonomisk redogörelse


 • Oförändrat sedan årsmötet. 
 • Mötet beslutade att 300 kronor ska läggas på ett presentkort att lottas ut vid julpysslet bland de som betalar medlemsavgiften.

6.      Inför klassrepresentantsmötet


 • Datum: 30 november 2016. 
 • Temat är:

 ”Hur skapar vi den bästa skolan för våra barn? Hur gör vi för att öka föräldrars kunnande och förståelse för samspelet mellan skola och hem?” 

 • Mötet ska inledas med kort inledning från Kina och därefter ska vissa frågor diskuteras i grupper, med fokus på: 

- engagemang; 

- visioner; och 

-skolans gränser.


 • Samtliga i styrelsen och Kina funderar på frågor att diskutera kring utifrån ovan nämnda fokusämnen. 
 • Mötet beslutade vidare att inbjudan ska gå ut till samtliga föräldrar, bl a mot bakgrund av tidigare dålig uppslutning på klassrepresentantsmöten. 
 • Karin fixar plansch. Information ska gå ut på Vklass denna vecka.

7.      Aktiviteter 2016/2017 

 • 7 december 2016 – Julpyssel: Dzenita ansvarar. Norreportskolans matsal är bokad. Jörgen fixar pepparkakor och glögg. Karin fixar plansch. 
 • 11 januari 2017 – Styrelsemöte 
 • 26 januari 2017 – Leksaksbytardag: Karin fixar plansch. 
 • 8 februari 2017 – Styrelsemöte 
 • 8 mars 2017 – Styrelsemöte 
 • 10 mars 2017 – Disco: Jörgen bokar KFUM-lokalen. 
 • 5 april 2017 – Tema-möte med föräldrar: Temat ska vara ”Nätmobbning”. Dzenita kollar med kollegor som eventuellt kan komma och föreläsa. 
 • 17 maj 2017 – Styrelsemöte 
 • Trafikvettsdag VT 2017: Dzenita och Kina koordinerar lämpligt datum. 
 • HT 2017 – Tema-möte med föräldrar: Temat ska vara ”Datorer, Internet och sociala medier”. 

8.      Utestående frågor från föregående möte


 • Inga utestående frågor.

9.      Övriga frågor


 • Inga övriga frågor togs upp.

 

10.  Mötet avslutas


Ordföranden avslutade mötet.


__________


Vid protokollet:

Anna Edström

ANNONS
Av blekeostraskolansforaldraforening - 26 oktober 2016 17:56

Möte med klassrepresentanter 161019

Tema Integration

Närvarande: Jennie Nyman, Karin Diependale, Linda Ståhl, Jörgen Clair, Lars Björklund, Kina, Maria Thulin, Marie-Louise(lärare), Ing-Marie (lärare).


Mötet inleddes med föreläsning kring hur kommunen arbetar med integration av Peter Eriksson integrationsstrateg Ystad kommun. Vad kan vi som föräldrar och förening göra för att underlätta integration?

Kina informerar kring hur personalen arbetar med tryggheten på skolan. Rektor, kurator och skolsköterska har möte varje vecka med fokus på trygghetsfrågan.

En hel del fångas upp av klasslärarna. Kommunen har ålagt alla skolor i Ystad kommun att identifiera och rapportera vilket förebyggande arbete som utförs gällande tryggheten på skolan.

Lärarna på lågstadiet gör sociogram varje termin på alla elever för att identifiera riskfaktorer. På mellanstadiet finns kamratstödjare.

Vid allvarlig incident blir arbetsmiljöverket involverade.

Skolledningen har varit i kontakt med kommunen och polisen gällande clowner. Fenomenet har fått oförtjänt stor uppmärksamhet och ska inte uppmuntras. Ta det lugnt och tig ihjäl trenden.

Det förekommer även kedjebrev med uttalade hot på sociala medier, lärarna på mellanstadiet har diskuterat och informerat elever om att inte skicka detta vidare.

Matsal och hall (huvudbyggnad) på Östra skolan ska målas om.

Sakbytardagen blev ingen stor succé. Förslag på leksaksbytardag istället? Tveksamt om detta är något som ska provas igen.

Julpyssel 7dec. Karin ordnar inbjudan. Dzenita är samordnare. Då det är få deltagare på mötet får pysselstationer delas upp vid annat tillfälle. Jörgen och Jennie försöker ordna sponsring från ICA precis som föregående år.

Lusen lever!! Det kommer att gå ut rekommendationer kring lovet att luskamma barnen.

Mötet avslutas med att de föräldrar som är närvarande får berätta vad som funkar bra/mindre bra i klasserna. Alla är överrens om att skolan gör ett bra jobb med våra barn.

Nästa möte 30/11

Av blekeostraskolansforaldraforening - 13 oktober 2016 15:55

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖRÄLDRAFÖRENINGEN BLEKE- OCH ÖSTRA SKOLAN, 21 SEPTEMBER 2016

 

Närvarande:

Ingela Berven (ordförande)

Jörgen Clair

Elisabet Eriksson

Lars Björklund

Dzenita Freudenthal

Anna Edström1 Mötets öppnande


Ordföranden öppnade mötet.


2 Dagordningens godkännande


Dagordningen gicks igenom och godkändes.


3 Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll


Godkändes. Inga övriga kommentarer.


4 Presentation av styrelsemedlemmar


De närvarande styrelsemedlemmarna presenterade sig.


5 Information från Kina


Ingela rapporterade från Kina:


 • Först och främst vill Kina rikta ett tack till styrelsen för den genomförda familjekvällen. Styrelsen passade på att rikta ett extra tack till Elisabet.

 • Trygghetsteam: Ingela stämmer av med Kina angående ”rastmormor”.

 • Kris och incidenthantering (fortsatta arbetet): Det har förekommit en del incidenter/hot. Extra stöd har satts in.

 • Övrigt:

 • Marianne Johansson är ny fritidspedagog.

 • Kina kommer att gå ner i tjänst en del och vara ledig en del fredagar.

 • Styrelsen har blivit ombedd att kommentera ordningsreglerna. Ingela mailar ut.

6 Ekonomisk redogörelse


Jörgen informerade om de utgifter och intäkter som föräldraföreningen haft under läsåret 2015/2016.


7 Inför klassrepresentantsmötet


 • Ingela skickar ut kallelse i god tid,

 • Klassrepresentantslistan behöver uppdateras. Ingela mailar ut.

8 Året som gått; föräldraföreningens mål; verksamhetsberättelsen; enkäten från julpysslet


 • Styrelsen diskuterade hur väl föreningens syfte uppnås. Styrelsen var överens om att det första ledet (verka för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan föräldrar, elever och personal) uppnås ganska väl, men att det andra ledet (öka föräldrars kunnande och förståelse för samspelet mellan skola och hem samt för att föräldrarnas roll och inflytande i skolan stärks) är lite svårare att uppnå. Det uppnås dock indirekt till viss del.

 • Styrelsen diskuterade kort de punkter som togs upp i enkäten vid julpysslet och hur föreningen kan arbeta vidare med dessa. En fråga kring läxor eller inte kom upp och styrelsen beslutade att ta upp frågan med Kina.

 

9 Reflektioner och tankar framåt

 

 • Kina ska ombes att förklara vad trygghetsteamet innebär.

 

10 Aktiviteter 2016 HT


 • Sakbytardag (12 oktober): Jörgen ansvarar. Lokal är bokad. Jörgen kontaktar Karin och ser till att det tas fram en plansch samt ser till att den sätts upp.

 • Julpyssel (7 december): Dzenita ansvarar. Norreportskolan är bokad.

11 Utestående frågor från föregående möte


 • Tageskåp: Anna har mailat kontaktperson på Bleke.

 • Kommunikationsstrategi: Karin ska ombes att ta fram utkast.

12 Övriga frågor


 • Inga övriga frågor togs upp.

 

13  Mötet avslutas


Ordföranden avslutade mötet.


__________


Vid protokollet:

Anna Edström

Av blekeostraskolansforaldraforening - 1 september 2016 14:43

Alla vars barn är inskrivna på Östra skolan/Blekeskolan får vara


medlemmar. Stöd gärna vår verksamhet genom att bli medlem.


Medlemskapet är frivilligt och kostar 100 kr/familj och läsår.


Avgiften betalas till bankgiro nr 794-7047 eller via Swish till


nummer 123 098 43 02

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖRÄLDRAFÖRENINGEN BLEKE- OCH ÖSTRA SKOLAN, 11 MAJ 2016

 

Närvarande:

Ingela Berven (ordförande)

Linda Ståhl

Jörgen Clair

Anna Edström

  

1.      Mötets öppnande


Ordföranden öppnade mötet.


2.      Dagordningens godkännande


Dagordningen gicks igenom och godkändes.


3.      Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll


Godkändes. Inga övriga kommentarer.


4.      Ekonomisk redogörelse


Jörgen informerade om följande:

             

 • Ingående balans vid vårterminens början var SEK 12.381 Föreningen:

-          har fått in SEK 2.100 i avgifter under vårterminen;

-          har haft ca SEK 6.800 (inklusive avgift för bankkontot samt inköp av bollar) i utgifter under vårterminen;

-          fick in SEK 2.400 (netto) genom discot.


 • Saldot på kontot är SEK 11.513

 • Mötet beslutade att föreningen ska köpa in ytterligare två fotbollar till Blekeskolan. Jörgen ordnar detta.

5.      Information från Kina (rektor)


 • I Kinas frånvaro informerade Ingela om att det kommer att vara ett föräldramöte för förskoleklassen den 31 maj, då det ska göras en summering och information om klassindelning ska lämnas. Det kommer även att hållas ett föräldramöte för åk 3 inför att eleverna ska börja åk 4.

 • Mötet beslutade att Kina ska ombes att vid varje styrelsemöte löpande informera om eventuella incidenter på skolan under en punkt som förslagsvis kallas ”Trygghet på skolan”.

6.      Aktiviteter 2016 VT och HT


 • Trafikvettsdag (31 maj)

 • Dzenita ansvarar. Ingela stämmer av med Dzenita om det finns tillräckligt med funktionärer.

 • Mingelstund

 • Mötet beslutade att den planerade mingelstunden för föräldrar och elever ska genomföras i samband med årsstämman. Tanken är att alla ska ta med egen mat och att föreningen arrangerar lite olika aktiviteter samt eventuellt hyr en hoppborg.

 • Beslutades att årsstämman (och således mingelstunden) ska hållas den 14 september.

 • Anna tar fram utkast till kallelse/inbjudan.

 • Sakbytardag

 • Det beslutades att sakbytardagen ska hållas den 12 oktober.

 • Jörgen stämmer av att vi kan använda matsalen på Östra skolan.

 • Anna tar fram utkast till inbjudan.

 • Julpyssel

 • Mötet bestlutade att julpysslet ska hållas den 7 december.

 • Jörgen bokar Norreportskolans matsal.

 • Anna tar fram utkast till inbjudan.

7.      Utestående frågor från föregående möte


 • Bollar till skolan

 • Linda har beställt åtta bollar. Jörgen hämtar dessa och levererar till skolan.

 • Tageskåp till Blekeskolan

 • Anna följer upp och ser till att skåpet kommer på plats på Blekeskolan.

8.      Övriga frågor


 • Valberedning, etc.

 • Helen har meddelat att hon inte vill fortsätta i styrelsen till nästa läsår. Linda stämmer av med en av klassrepresentanterna, Lars Björklund, om han är intresserad av att sitta i styrelsen under nästa läsår.

 • Linda stämmer av med Elisabeth och Ingela med Dzenita inför nästa läsår.

 • Jörgen stämmer av med Peter Eriksson om han kan tänka sig att ställa upp som revisor.

 • Ingela stämmer av med Kina om det kommer att vara något informationsmöte för föräldrar vars barn ska börja förskoleklassen till hösten och om föreningen kan komma och informera om sin verksamhet vid sådant möte. Ingela stämmer vidare av med Kina om det bokats datum för höstens föräldramöten.

 • Det har uppkommit fråga om avsaknad av kontinuitet rörande simskoleinstruktörerna för förskoleklassen. Ingela tar upp detta med Kina.

 • Ingela tar fram utkast till kommunikationsstrategi för föreningen.

 • Nästa styrelsemöte: 24 augusti.

 

10.  Mötet avslutas


Ordföranden avslutade mötet.


__________

Vid protokollet:

Anna Edström

Mötesanteckningar,

Föräldraföreningens möte med klassrepresentanter 2016-04-13.


Närvarande


Ingela

Kina

Linda

Helene

Jörgen

Dzenitha

Elisabeth

Chatarina

Lotta

Jennie

Ulrika

Anna

Madde

Lars

Marie Balksäter, speciellt inbjuden från Kostenheten Ystad kommun.


Mötet öppnades och efter att vi godkänt dagordningen och förra mötets protokoll ( punkt 1 – 3 på dagordningen ) lämnades ordet över till Marie Balksäter (Kostenheten Ystad kommun) )som skulle berätta om den mat som barnen får.


Marie är ansvarig för 12 olika serveringar, förskolor, skolor och äldreboenden varav 11 lagar mat. Eleverna på Bleke äter på Norreportskolan. Östra skolan har ett mycket litet kök och kan därför inte laga så mycket de vill med hänsyn hur mycket  utrustning som får plats.


Vad som serveras bestäms av en menygrupp bestående av Marie och kockar från de olika köken.


Skolorna serverar frukost, lunch och mellanmål. Varje höst finns en kupong där en vuxen kan äta gratis en gång per elev och prova lunchen. Annars kostar lunchen 50 kronor för vuxna på besök.


Barn som inte är på fritids får om de vill köpa frukost för 10 kronor / portion och mellanmål för 13 kronor / portion på skolan.


Ystad kommun har inget politiskt beslut om närodlat / närproducerat. Problemet är att det inte finns någon definition på vad som är närodlat / närproducerat. Är det Skåne eller ska man ta en radie och rita en cirkel runt Ystad, då man mycket väl kan hamna i ett annat land. Ystad gör vad man kan för att ta produkter ifrån vår närhet.


Just nu har kommunen att antal avtal och vi får just nu:


Kött från Karlskrona, bara svenskt

Kyckling, färsk, svensk från Fridshills

Grönsaker från Karlskrona, svensk o utländsk härkomst

Bröd från Reimars

Cervera

Dafgårds


Ystad kommun har tagit fram en samordnad distribution som levererar till skolorna vilket innebär att antalet leveranser minskat med 75 %. Detta har också medfört att små aktörer som Fridshills kan lämna anbud, vilket vore omöjligt om de skulle leverera till alla kök istället för till sambandscentralen.


Andel ekologisk mat som serveras är vad som kommunen bestämt

20 % år 2016 och 2020 ska andelen vara 35 %.


Kommunen följer Livsmedelsverkets riktlinjer för hur mycket mat som barn behöver.


För att minska matsvinnet kan man nu i köket se frånvaro och eventuella studiebesök som minskar antalet barn i serveringen. All mat som tagits fram i matsalen kan inte tas tillbaka och serveras igen. Detta medför att ibland får barnen två rätter och de barn som äter senare kan få mer av biffar osv.


Barnen slänger mycket lite mat (det som skrapas av tallriken). Det är upp till oss personalen att minska matsvinnet. På frågan om skolköket kan sälja överbliven mat är det olagligt, då det går emot kommunallagen. Man konkurerar då med privata intressen t ex restauranger. Ystad kommun ligger under snittet i matsvinn. Man kan alltid bli bättre men aldrig nå noll enligt Marie.


65 – 70 % av all mat tillagas från grunden i våra skolkök.


Många föräldrar vill se en förändring i vilken mat som serveras. Ystad kommun följer tallriksmodellen och Livsmedelsverkets rekommendationer. Marie ser det också som mycket svårt att hoppa på varje ny trend inom matvärlden samt undrar hon vilken av de trender som dyker upp som ska väljas.


På frågan om det har gjort någon undersökning vad föräldrarna vill ha för mat till sina barn blir svaret nej.


Barnen är ibland missnöjda med att det inte serveras grönsaker var för sig och att det finns ovanliga grönsaker och ibland lite speciella ”röror” till.


Marie svarar att det de köper in efter säsong. De köper så mycket ekologiskt som deras budget tillåter samt vad leverantören har att tillgå. Marie anser också att det är skolans uppgift att utmana eleverna till att smaka nya grönsaker och nya kryddor.


Ystad kommun jobbar mot att ta bort utländskt kött, ta bort smaksatta produkter t ex försvinner smaksatt fil och bara ekologisk ej smaksatt fil kommer att serveras.


Om man har fler frågor kan man maila dem till Ingela Berven som ser till att de når Marie.


Vi tackar Marie och går vidare till punkt 5 på dagordningen. Då informerar Kina.


En incident mellan elever på Östra skolan har medfört att  incidenter har kommit upp till ytan. Alla elever har enskilt få svara på frågor av pedagogerna på skolan. Detta material håller på att sammanställas. Oftast är ökad vuxen närvaro en del av lösningen på dessa incidenter. Detta har medfört att det är mycket ny personal på fritids. Skolan gör allt som går för att få så lite omsättning som möjligt på de nya. Under februari månad var ovanligt många i personalen sjuka vilket också ökade antalet nya vuxna. Några pedagoger var också på utbildning, vilket ökade på de nya vuxna.


Alla incidenter är unika och medför att det måste angripas individuellt. Detta medför att det tar tid. När barnen är så unga ( åk 1-3 ) går alla polisanmälningar vidare till social omsorg.


Alla skolor i Ystad har jobbat fram en gemensam handlingsplan hur man agerar mot allvarliga incidenter som hot och våld.


Kina informerade också om problemskapande beteende vid dataspelande. Rädda barnen har mycket bra information på deras hemsida som ger stöd åt föräldrar. Skolan vill inte förbjuda dataspel förutom när det gäller spelet GTA som har 18 årsgräns. Förutom GTA som inte ska spelas av barnen, vill skolan informera istället för att förbjuda.


En privatperson har hört av sig till skolan. Hon tillsammans med sin man kom körande en lördag eftermiddag utanför skolan då tre barn som antas vara 7 till 10 år lekte chicken race. Denna lek går ut på att man springer ut framför en körande bil och stannar så länge man törs innan antingen bilen får stopp eller man springer undan. Denna lek blir sorgligt nog vanligare och vanligare.


Information om detta GTA och leken chicken race kommer i veckobrev till föräldrar med barn i lågstadiet och på Vklass till föräldrar med barn i mellanstadiet.


 Den 24 april anordnas Let the children play. Ett tillfälle att möta nya människor. Denna information finns utlagd på Vklass.


Föräldraföreningen vill att fler föräldrar engagerar sig. Bleke är underrepresenterat på våra möten. Vi ska försöka få ut informationen inför mötena till klassrepresentanterna så de i sin tur kan hämta information från föräldrarna i klassen.


Under punkt 6 på dagordningen fick alla (förutom Kina) berätta om hur de upplevde skolan. Alla de föräldrar som var där har en positiv inställning till skolan, personal och hur deras barn har det. Det finns alltid orosmoln som måste tas om hand.


Många föräldrar har barn som inte berättar mycket om vad som hänt i skolan. Föräldraföreningen ska lägga ut en länk på Vklass där man får tips på frågor man kan ställa till barnen för att få reda på mer om deras skolgång.


Punkt 7. Vi har fått mycket positiva reaktioner på discot som anordnades den 11 mars i år. Det kommer säkert att bli fler disco för vår del.


Den 31 maj anordnar vi en trafikvettsdag för elever i årskurs 3 och 4. De 66 eleverna delas in i två grupper där Polisen kommer att informera en grupp och ca 10 praktiska övningar kommer att ske bakom Ystad studios för den andra gruppen. Sedan byter grupperna. Trafikvettsdagen kommer att pågå till ca 14. Fler vuxna behövs. Anmäl intresse till Dzenita.


Punkt 8. I höst planerar vi att ha en sakbytardag med inriktning på vinterutrustning. Julpyssel kommer att anordnas som vanligt.


Punkt 9. Vi håller på att köpa in bollar till klasserna på skolan. Ett Tage skåp på Bleke planeras och är nära förestående.


Eleverna på Bleke skickade också ett tack för fikat som föräldraföreningen bjöd på när de provade ett nytt sätt att ha utvecklingssamtal.


Vi diskuterade också om man skulle anordna mingel för föräldrarna vid terminsstart så de kan lära känna varandra.


Mötet avslutas.

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖRÄLDRAFÖRENINGEN BLEKE- OCH ÖSTRA SKOLAN, 9 MARS 2016

 

Närvarande:

Ingela Berven (ordförande)

Linda Ståhl

Jörgen Clair

Kristina Josbrant

Anna Edström1 Mötets öppnande


Ordföranden öppnade mötet.


2 Dagordningens godkännande


Dagordningen gicks igenom och godkändes.


3 Genomgång och godkännande av föregående mötes protokoll


Godkändes. Inga övriga kommentarer.


4 Information från Kina (rektor)

 

 • Den kommungemensamma värdegrundsrapporten som Kina tidigare rapporterat om är nu klar (se bilaga 4). Den 29 mars kommer det att vara en kick-off för hela kommunen (personal).

 • Kina har beslutat att göra elevkvällen i ”Absolut förälder” obligatorisk för årskurs 6, vilket mötet tycker är bra. Eleverna kommer istället att vara lediga 10 juni.

 5 Trygghetsteam

 

 • Grön flagg: Tageskåpet har kommit upp på Östra skolan. Anna kontaktar Jonna Fehrlund angående tageskåp på Blekeskolan.

6 Kris- och incidenthantering


 • Det har vid (åtminstone) två tillfällen förekommit incidenter med hot och våld (där elever varit inblandade) på Östra skolan under vårterminen. Händelserna har polisanmälts och har överlämnats till socialtjänsten för vidare utredning. I samband med att händelserna kommit till Kinas kännedom har omedelbara åtgärder vidtagits (bl a har extra resurser satts in i förhållande till den/de elev(er) som varit involverade i händelserna).

 • Frågan är naturligtvis mycket viktig och mötet diskuterade skolans kris- och incidenthantering och Kina informerade om att det finns tydliga planer för detta.


7 Aktiviteter 2016 VT


 • Disco 11 mars

 • Allt verkar vara i sin ordning. Cirka 10 föräldrar har anmält att de kommer att vara med.
 • Anna ber Kina om klasslistor för att kunna pricka av och ha tillgång till telefonnummer till föräldrar.

 • Trafikvettsdagen

 • Denna måste börja planeras ordentligt nu och datum måste sättas (sannolikt första veckan i juni). Linda kontaktar Dzenita.

8 Nästa klassrepresentantsmöte, fokusområde


 • Mötet beslutade att Marie Balksäter, Kostenheten Ystad Kommun, på nytt ska bjudas in till nästa möte.

 • På mötet ska även informationen som finns under länken under punkt 6 redogöras för. Ingela stämmer av med Kina kring vem som ska hålla i den informationen.

 • Vidare bör vi, precis som vid förra mötet med klassrepresentanterna, går varvet runt från de olika klasserna som är representerade.

 

 9 Övriga frågor


 • Vad har hänt med bollarna som eventuellt skulle skänkas till skolorna? Tas upp med Dzenita på nästa möte.

 • Nästa möte: 13 april.

10  Mötet avslutas


Ordföranden avslutade mötet.


__________

Vid protokollet:

Anna Edström16-01-22


Rapport från VärdegrundsgruppenVärdegrundsgruppen

Värdegrundsgruppen består av Ingrid Tjärnehov,utbildningschef, Bengt Persson,utbildningschef,  Maria Annellsson, förskolechef, Petra Larsson, rektor 7-9, Cecilia Björklund, rektor F-6,  och Kristina Josbrant, rektor F-6. Gruppen har träffats 8 gånger från november 2014 till november 2015.


Gruppens uppdrag och syfte

Säkerställa att alla enheter arbetar systematiskt med att förebygga, upptäcka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Utveckla detta arbete för att få en likvärdig och hög kvalitet i alla enheters värdegrundsarbete


Övergripande uppdrag är att sammanställa vilket värdegrundsarbete som bedrivs i kommunen. Frågan uppkom politiskt efter enkäten som genomfördes på Ungdomens hus

ht- 14.

Vi måste säkerställa att det finns en likvärdig kvalité för kommunens arbete och det ska vara ett arbete som är viktigt på alla kommunens enheter. Det måste finnas en god kunskap och systematisk kompetensutveckling i personalgruppen kring bemötande, barnsyn etc. Värdegrundsarbetet ska dessutom vara en del av kvalitetsarbetet - systematik, tydlighet och kartläggningar. Det ska finnas en organisation som möjliggör ett bra värdegrundsarbete på samtliga enheter.

 Hela värdegrundsarbetet vilar naturligtvis påBarnkonventionen.

Grunden ska vara samma för alla verksamheter men innehållet kan vara olika beroende på vilken verksamhet det gäller. Det kan exempelvis se olika ut beroende på om man arbetar på en förskola eller på ett högstadium.

Viktigt är dock att arbetet innehåller alla dessa delar: kränkande behandling, mobbning, diskriminering, självkänsla och allas lika värde.


Inventering

För att få reda på nuläge bestämde gruppen att genomföra en inventering av värdegrundsarbetet i förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola både av vilket arbete som bedrivs och vilka tankar personal och ledning har kring värdegrundsarbetet på alla enheter.

9 frågor till personal på samtliga enheter samt sammanställning av förskolechef eller rektor skulle delges till Värdegrundsgruppen senast 150115:


 1. Vad lägger du/din enhet i begreppet ett gott värdegrundsarbete?
 2. Arbetar ni med någon särskild metod/material? I så fall på vilket sätt och hur ofta?
 3. Hur utvärderas värdegrundsarbetet i förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, skolan? Utvärdering i barn/elevgruppen, personalgruppen, vårdnadshavarna.
 4. Finns det någon vision för värdegrundsarbetet på din enhet?
 5. Finns det någon policy för värdegrundsarbetet på din enhet?
 6. Hur är organisationen på din enhet kring värdegrundsarbetet, ex nyckelpersoner, trygghetsteam, AL?
 7. Finns det i verksamheten på förskola eller på schemat i skolan planerade aktiviteter kopplade till värdegrundsarbetet? Hur ofta?
 8. Vilken kompetensutveckling behöver din personal kring värdegrundsarbetet?
 9. Hur tycker du som chef/medarbetare att värdegrundsarbetet kan utvecklas?

Analys

Värdegrundsgruppen sammanställde 150121 samtliga enheters svar  och genomförde en analys av dessa.


 • Det finns samma tankar och beskrivningar i förskola och skola, vi märker inga skillnader.
 • Alla verksamheter gör något. Det sker en hel del arbete men det är ganska spretigt.
 • Ingen verksamhet har köpt någon särskild metod som de följer. Verksamheter har tagit bort metoder som tidigare funnits, exempelvis “Friends” och Farstamodellen.
 • Olika material används i förebyggande syfte. Det finns mer material för yngre barn än för de äldre.
 • De flesta förskolor och skolor trycker på vikten av ett gemensamt arbete som alla har ansvar för. Alla vuxna måste agera och vara goda förebilder.
 • Förhållningssättet är det viktiga, inte planer och dokument.
 • Att värdegrundsarbetet ska vara en naturlig del i vardagen återkommer i allas svar.
 • Att skapa samsyn och förståelse är det viktiga, både i personalgruppen och bland barnen.
 • Vision och policy finns på vissa enheter men känns inte som den viktigaste frågan.  Tyngdpunkten i svaren finns inte i upprättade dokument.
 • Det finns många tankar kring utvecklingsområde och kompetensutveckling, det verkar vara en viktig fråga för många. Borde vara goda förutsättningar för en nysatsning.
 • Det saknas systematik och kontinuitet i arbetet på en del ställen.
 • Det finns mer arbete på vissa enheter än på andra, frågan är olika viktig på olika ställen och för olika fsk-chefer/rektorer, vi har olika syn.
 • Att det finns skillnader i svaren kan bero på hur vi hanterat frågeställningen.
 • Den största skillnaden mellan förskola och skola ligger i organisationen; trygghetsteam, nyckelpersoner etc.

Förslag till fortsatt arbete


 1. Skapa en gemensam VISION för hela kommunen.
 2. Skapa en organisation och struktur som gäller för alla verksamheter.
 3. Skapa en tydlig beskrivning av värdegrundsarbetet i Ystads kommun.
 4. Planera en nystart med gemensam utgångspunkt/kompetensutveckling för samtlig personal inom våra verksamheter.

Värdegrundsgruppen presenterade analys och förlag på ett verksamhetsmöte den 25/2-15. Under detta möte kom även mobbingforskaren Björn Johansson för att prata och inspirera oss alla i ledningsgruppen.


Den 27/3-15 träffades värdegrundsgruppen igen för att börja sammanställa de gruppdiskussioner som genomfördes i ledningsgruppen den 25/2.  


Värdegrundsgruppen skickade sedan ut ett nytt uppdrag till alla verksamheter för att skapa en gemensam vision. Alla skulle skapa ett wordlemoln/answergarden. Gruppen träffades den 23/6 för att sammanställa detta. Följande ord blev störst:  Respekt, Trygghet, Empati.Värdegrundsgruppen hade sedan en genomgång av gruppens handlingsplan på ett ledningsgruppsmöte den 26/8-15. Ledningsgruppen fick sedan sitta gruppvis och ge sina synpunkter.

Den 6/10-15 träffades värdegrundsguppen igen för att strukturera handlingsplanens text utifrån ledningsgruppens synpunkter. Arbetet fortsatte med att bestämma vision och gemensamma mål.

Den 6/11-15 träffades gruppen för att sammanställa allt, se handlingsplan nedan.

Handlingsplan för Ystad kommuns värdegrundsarbete i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskolaVision

Inget barn/ungdom ska uppleva att hen blivit kränkt


Nolltolerans mot kränkande behandling


Vår definition av ett gott värdegrundsarbete vilar på:Våra 7 övergripande mål för all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola är:


 • Gemensam övergripande målsättning 1-16 år
 • Gemensamt synsätt/förhållningssätt för alla verksamheter
 • Likvärdig utbildning för elever och fortbildning för personal
 • Definierad organisation för värdegrundsarbetet
 • Tydliga adekvata rutiner
 • Gemensamt mät- och analysverktyg
 • Tydlighet gentemot elever, vårdnadshavare, allmänhet

Handlingsplanen definierar vad som ingår i målet, vem som är ansvarig och under några mål även vilka aktiviteter som är kopplade till målet.


Planen utvärderas och revideras årligen!


Gemensam övergripande målsättning 1-16 år

VAD


1. “Barn/elever upplever att vuxna arbetar aktivt för att förhindra diskriminering och kränkande behandling


2.”Inga barn/elever utsätts för  kränkningar eller mobbing”

VEM All personal inom våra verksamheter
Gemensamt synsätt/förhållningssätt för alla verksamheter

VAD

Vår definition av ett gott värdegrundsarbete vilar på:

Trygghet      Respekt      Empati

VEM

Ledningsgrupp, all personal

HUR

Kick-off kring ett gemensamt synsätt för all personal i förskola, grundskola och gymnasium under våren  2016

Förslag Sara Lund/Claes Schmidt

Därefter ska ett aktivt arbete ske med våra pedagoger och barn/ungdomar för att vår vår vision och gemensamma synsätt/förhållningssätt ska förankras.Likvärdig utbildning för barn, elever och fortbildning för personal årligen

VAD


Förslag: Värdegrundsgaranti (liknande Kulturgaranti) utarbetas i kommunen (politiskt beslut) alternativt att det finns årliga, specificerade insatser i varje verksamhets “Plan för diskriminering och kränkande behandling”


Exempel från läsåret 2015-2016:

Barn och elever

Teater- Unga Klara från Friends. Använts på Blekeskolan och Edvinshem/Edvinshusskolan. Bra tips för alla, Med rätt att vara från Friends och Unga Klara


Morgans Mission från Norreportskolan - diskussionsfrågor som går att använda på samtliga enheter.


Personal

Upplägg Ystad: Änga, Västervång, samarbete med Malmö högskola.


“Barn gör rätt om de kan” under läsåret 2015/2016 för grundskolan.


UR film “Hissad och dissad” Backa förskola

VEM

All personal och barn/elever i våra verksamheter.

HUR

Politiskt beslut kring “Värdegrundsgaranti”


(Alternativt: Förskolechefer och rektorer gör upp plan för utbildning för personal och barn/elever vilket definieras i varje verksamhets “Plan mot diskriminering och kränkande behandling”)


Definierad organisation för värdegrundsarbetet

VAD

Ansvarsgrupp för varje enhet.

VEM

Rektor/Förskolechef är ansvarig på sin enhet.

HUR

Organiseras olika beroende på enheten ex trygghetsteam, antimobbningsgrupp, goda-relationer-grupp
Tydliga adekvata rutiner för värdegrundsarbetet

VAD

Verksamhetens rutiner skafinnas definierade i  “Plan mot diskriminering och kränkande behandling”.

VEM

Varje enhet

Rektor/Förskolechef

HUR

Årshjul för värdegrundsarbetetGemensamt mät- och analysverktyg

VAD


Elevenkät åk 2-9  


Kartläggning i förskolan, förskoleklass, fritidshem och åk 1 genom intervjuer eller observationer.


Enkät till vårdnadshavare i förskolan, fr.o.m VT -16


Hälsosamtal med skolsköterska  F-klass, 4, 7- gemensam mall för återkoppling

VEM

Utvecklingsenheten

Enkätarbetsgrupper

Barn- och Elevhälsan

Pedagoger

HUR

Enkäter och samtal återkommer årligen.
Tydlighet gentemot elever, vårdnadshavare och allmänhet

VAD

Vår gemensamma vision och våra tre värdeord

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

VEM

Utvecklingsenheten

Värdegrunds arbetsgruppen

HUR

Övergripande information på hemsidan

Länkar till allas planer

Länkar till begrepp

Presentation


Välkommen alla föräldrar, elever och skolpersonal till föräldraföreningens blogg! Här kommer ni att kunna följa styrelsens arbete och uppdatera er om vad som händer runt föreningen.

Fråga Föräldraföreningen

5 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
<<< Februari 2017
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Östra Skolan - Blekeskolans Föräldraförening med Blogkeen
Följ Östra Skolan - Blekeskolans Föräldraförening med Bloglovin'

Gästbok


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se